Star Trek LUG Campaign

Kursy i szkolenia 2367/V

Maj 2367 rok.
Porucznik Dumas ukończył kurs:
“Bridge Officer Certification”
z oceną bardzo dobrą.

Wydział Szkoleń Gwiezdnej Floty
Admirał Nudekk

Comments

Archie80

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.